Voorwaarden doorlopende lessen

Lees deze voorwaarden goed door

 1. Alle doorlopende lessen bestaan uit wekelijkse lessen.
 2. Alle lessen zijn persoonlijk en niet aan derden overdraagbaar.
 3. Een proefles éénmalig mogelijk.
 4. Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 15,00
 5. Het lesgeld is per maand vooraf verschuldigd. De contributie zal rond de 28ste van iedere maand geïncasseerd worden via automatische incasso.
 6. De contributie moet voor de les van de betaaltermijn voldaan zijn. Bij het in gebreke blijven kan de organisatie de toegang tot de les ontzeggen.
 7. Alle eventuele kortingen op het lesgeld komen te vervallen bij niet tijdige betaling.
 8. Bij niet tijdige betaling worden er  incassokosten in rekening gebracht, t.w.: 15% van de betaalachterstand (met een wettelijk minimum van €40, -)
 9. Het dansseizoen bij Release Academy loopt het gehele jaar door, betalingen dus ook.
 10. Op officiële feestdagen is Release gesloten, hiervoor gelden geen inhaaldagen of restitutie van het lesgeld.
 11. Door inschrijving verplicht ondergetekende zich tot betaling van het volledige lesgeld.
 12. Restitutie van les- en inschrijfgeld is niet mogelijk.
 13. Wijzigingen moeten doorgegeven worden via een wijzigingsformulier van Release Academy.
 14. Opzegging van het lidmaatschap dient ten alle tijden schriftelijk, met een Release Academy opzegformulier, te gebeuren.
 15. Bij opzegging dient u, bij maandcontract, een betaalmaand opzegtermijn in acht te nemen, vanaf de eerste dag van de komende maand.
 16. Bij een jaarcontract dient u bij opzegging 3 maanden tot uiterlijk 1 maand voor einddatum van het contract op te zeggen. Indien er niet op tijd opgezegd of bijgetekend is loopt het jaarcontract na einddatum stilzwijgend over in een maandcontract met het daarbij geldende tarief en voorwaarden.
 17. Bij een 2 jarig contract dient u bij opzegging 3 maanden tot uiterlijk 1 maand voor einddatum van het contract op te zeggen. Indien er niet op tijd opgezegd of bijgetekend is loopt het jaarcontract na einddatum stilzwijgend over in een maandcontract met het daarbij geldende tarief en voorwaarden.
 18. Indien een cursist burlesque acrobatic/ chairdance verhinderd is om een les te volgen, kan deze gemiste les niet worden ingehaald.
 19. Indien een cursist paaldansen, salsa, bachata of kizomba verhinderd is om een les te volgen, kan deze gemiste les alleen worden ingehaald indien er mimimaal 1 dag van te voren is afgemeld. Het af- of aanmelden kan via e-mail of telefoon. Het inhalen van een les is alleen mogelijk als de bezetting het op de gewenste dag ook toelaat en op je eigen niveau of lager. Het inhalen kan alleen in dezelfde week of die erna. Daarna vervalt de inhaal les. Het opstapelen van inhaallessen is niet mogelijk.
 20. Indien bij een (langdurige) blessure toestemming is gegeven om voor een periode geen gebruik te maken van de lessen, wordt deze periode aan het einde van uw abonnementsduur, en voor het begin van een verlenging van uw abonnement vergoed in extra lessen gelijk aan de gestopte periode. De betalingsverplichting blijft ongewijzigd.
 21. Bij wanbetaling (= achterstand = 3 maanden of >) is het de betaalachterstand + restant contractwaarde in z’n geheel, per direct opeisbaar.
 22. Het abonnement kan op geen enkele wijze tussentijds worden stopgezet.
 23. Leden kunnen geen enkele contractuele rechten ontleden aan wijzigingen die Release doorvoert ten aanzien van gratis toegankelijke lessen en vrije trainingen.
 24. Gratis toegankelijke lessen en trainingen  gaan alleen door bij een minimaal aantal aanmeldingen van 5 leden. (dansdocenten niet meegerekend). Aanmelden voor de gratis toegankelijke lessen en trainingen gaat via de betreffende groepsapp tot 24 uur voor de les/ training).
 25. Release behoudt zich het recht voor het lesrooster aan te passen ten behoeve van individuele vorderingen en andere motiverende redenen, maar zal trachten de leden hiervan vooraf op de hoogte te brengen.
 26. Bij verhindering van een docent door ziekte zorgen wij altijd voor vervanging van de docent. Echter is het zeer moeilijk om goede vervanging op korte termijn te vinden. In dien wij geen vervanging vinden kunnen de lessen omgezet wordt in een vrije training. Wij restitueren dan geen lesgeld.
 27. Noch Release, noch haar docenten kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het kwijtraken van eigendommen van de cursisten en hun begeleiders.
 28. Voor aanvangen van de lessen moet de docent op de hoogte worden gesteld van enige lichamelijke zwakheden of gebreken.
 29. De lessen zijn alleen toegankelijk voor leden. “Kijkers” meenemen is niet toegestaan.
 30. Rittenkaarten zijn 3 maanden geldig, vanaf moment van aankoop.
 31. Noch Release noch haar docenten kunnen aansprakelijk worden gesteld voor blessures opgelopen tijdens de lessen.
 32. Leden en/ of introducé(s) geven Release Academy toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, individuele of introducé(s) te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden.
 33. Alle ingeschrevenen zijn leden van Release.
 34. Wijzigingen voorbehouden.

Dans, feestavonden en heel veel plezier elke maand in je mailbox?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief; zo blijf je op de hoogte van alle feesten, evenementen en het actuele lesprogramma.