fbpx

 

Voorwaarden Kinderdanslessen

 1. Door ondertekening van het inschrijfformulier verplichten leerlingen en hun ouders zich te houden aan deze huisregels.
 2. Alles lessen zijn persoonlijk en niet aan derden overdraagbaar.
 3. Een proefles is éénmalig altijd kosteloos.
 4. Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 10,00
 5. Lesgelden worden iedere maand door ons geïncasseerd via automatische incasso, waarvoor u het inschrijfformulier als machtiging tekent.
 6. Wanneer afschrijving niet gelukt is, krijgt u bericht van Acdemy en dient u dit bedrag zelf binnen 8 werkdagen naar ons rekeningnummer over te maken.
 7. De contributie moet voor de les van de betaaltermijn voldaan zijn. Bij het in gebreke blijven kan de organisatie de toegang tot de les ontzeggen.
 8. Alle eventuele kortingen op het lesgeld komen te vervallen bij niet tijdige betaling.
 9. Bij niet tijdige betaling worden er extra administratiekosten in rekening gebracht.
 10. Door inschrijving verplicht ondertekende zich tot betaling van het volledig lesgeld.
 11. Restitutie van het les-en inschrijfgeld is niet mogelijk.
 12. Tijdens de officiële vakanties wordt het maandbedrag doorberekend. Onze tarieven zijn gebaseerd op 12 maanden.
 13. Bij het opzeggen voor-en her inschrijven na de de zomervakantie zullen de zomermaanden alsnog worden geïncasseerd.
 14.  Verzuim van de leerlingen gaarne bijtijds telefonisch of per e-mail melden. Het niet volgen van lessen betekent niet dar u van de betalingsverplichting ontheven bent. U blijft het volledige lesgeld verschuldigd.
 15. Bij verhindering van een docent door ziekte zorgen wij altijd voor vervanging van de docent. Echter is het zeer moeilijk om goede vervanging op korte termijn te vinden. In dien wij geen vervanging vinden kunnen de lessen afgemeld worden tot maximaal 3 keer per seizoen. Wij restitueren dan geen lesgeld.
 16. Indien bij een (langdurige) blessure toestemming is gegeven om voor een periode geen gebruik te maken van de lessen, wordt deze periode aan het einde van uw abonnementsduur, en voor het beging van een verlenging van uw abonnement vergoed in extra lessen gelijk aan de gestopte periode. De betalingsverplichting blijft ongewijzigd.
 17. lidmaatschap duurt minimaal 3 maanden.
 18. Bij opzegging dient u,bij maancontract, een betaalmaand opzegtermijn in acht te nemen.
 19. Bij jaarcontract dient u bij opzegging uiterlijk 1 maand voor einddatum van het contract op te zeggen. Indien er niet op tijd opgezegd of bijgetekend is loopt het jaarcontract na einddatum stilzwijgend over in een maandcontract met het daarbij geldende tarief en voorwaarden.
 20. Opzeggingen kunnen uitsluitend schriftelijk met een Release Academy Kids opzegformulier geschieden, met inachtneming van een maand opzegtermijn.
 21. Bij wanbetaling is de betaalachterstand + restant contractwaarde in z’n geheel , per direct opeisbaar.
 22. Zonder toestemming van de docent wordt er tijdens de lessen buiten de leerlingen niemand tot de les toegelaten.
 23. Noch Release Academy noch haar docenten kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het kwijtraken van eigendommen van de cursisten en hun begeleiders.
 24. Voor aanvangen van de lessen moet de docent op de hoogste worden gesteld van enige lichamelijke zwakheden of gebreken.
 25. Noch Release Academy noch haar docenten kunnen aansprakelijk worden gesteld voor blessures opgelopen tijdens lessen.
 26. Alle ingeschrevenen zijn lede/ leerlingen/ cursisten van Release Academy Kids.
 27. Kauwgom en snoep tijdens de lessen zijn niet toegestaan.
 28. Kleed-, toilet en verblijfsruimten dien schoon achter gelaten te worden.
 29. Tijdens de lessen moeten de leerlingen zich houden aan de kledingvoorschriften vermeld op de website. Haren zijn opgestoken ( klassiek, ADV) en in staart bij andere dansvormen.
 30. De zaal mag niet worden betreden met straatschoenen.
 31. In verband met vergeten of verliezen wordt u dringend geadviseerd de kleding van een naam re voorzien.
 32. Vakanties en vrije dagen lopen parallel met de schoolvakanties van het openbaar basisonderwijs in Zoetermeer. Hert vakantie rooster vindt u terug de website.
 33. Wijzigen voorbehouden.